Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hout Repair per 3 juni 2023

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • a. Opdrachtnemer: een rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen; Groenendaal B.V. , handelend onder de naam Hout Repair, hierna te noemen Hout Repair, Sint Agneslaan 53, 1687 CJ Wognum, KvK-nummer 53535146.
  • b. Opdrachtgever: een Consument (natuurlijk persoon) of vereniging van eigenaren, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van materialen.
  • c. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of levering van materialen door Opdrachtnemer. Verbindendheid pas na schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.
  • d. Verfbestek; de omschrijving van het uit te voeren schilderwerk; bijvoorbeeld de te gebruiken verfsoorten op de verschillende materialen (hout binnen en buiten, beton, binnenmuren e.d.) en de volgorde waarop en wanneer de schilderwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten die door opdracht worden gemaakt. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten worden aangemerkt.

3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door middel van zijn opdracht.

4. Algemene of specifieke door de Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden worden door Opdrachtnemer niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen of overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer van toepassing verklaard.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomst en uitvoering

1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding slechts door Opdrachtnemer worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.

2. Alle opdrachten dienen als één geheel te worden beschouwd.

3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn eigendom van de Opdrachtnemer, en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden gegeven en moeten aan Opdrachtnemer op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven.

5. Opgave van begindatum, duur en einddatum van de werkzaamheden geschiedt slechts op aanvraag.

6. Bij mondelinge afspraken die een vervolg vinden in een feitelijke uitvoering van een opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn uitgevoerd conform de wens van de Opdrachtgever. In het geval van een geschil dient de Opdrachtgever een bewijsstuk te leveren.

7. Opdrachtgever of Consument zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over volledig verfbestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen en ontheffingen) en de overige benodigde werkgegevens. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

8. Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3. Prijzen en prijswijzigingen

1. Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders weergegeven.

2. De prijs wordt vastgesteld op basis van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van te voren overeengekomen vast bedrag.

3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst de prijs niet is bepaald of alleen een richtprijs is bepaald, is Opdrachtgever een redelijke, marktconforme prijs verschuldigd.

4. Indien een richtprijs bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te vereenvoudigen. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.

5. De bovengenoemde prijzen of prijswijzigingen, zijn niet van toepassing op meerwerk en stelposten.

6. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder zulks aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal Opdrachtnemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aanpassen.

7. Opdrachtnemer mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor prijsbepaling van belang zijn.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer is nimmer gehouden schade te vergoeden bij de uitvoering van zijn werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade voor zover deze geen brand- of stormschade is, het gevolg is van grove schuld of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer.

2. De Opdrachtgever is gehouden de objecten, waarop de opdracht betrekking heeft tegen brand- en stormschade te hebben verzekerd. De Opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

3. In het geval de Opdrachtgever uitvoering van de betreffende werkzaamheden op ondeugdelijke ondergrond heeft opgedragen, is de Opdrachtnemer niet gehouden deze werkzaamheden uit te voeren. Indien Opdrachtnemer de werkzaamheden wel heeft uitgevoerd, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor werk dat op of aan de ondeugdelijke ondergrond is verricht.

4. Breuk of beschadiging aan glas komt voor rekening van de Opdrachtgever.

5. Indien materialen voor het werk worden geleverd door de Opdrachtgever, dan wel door deze of namens hem het gebruik van bepaalde materialen wordt bedongen, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen ontstaan, noch voor de dientengevolge optredende schade, hetzij aan het werk, hetzij door vertraging in de werkzaamheden, tenzij hij nadrukkelijk schriftelijk verklaart, dat hij de Opdrachtgever van bedoelde aansprakelijkheid ontslaat.

6. Voor adviezen is de Opdrachtnemer maximaal tot aan het daarvoor in rekening gebrachte bedrag exclusief BTW aansprakelijk. Opdrachtnemer is in het geheel niet aansprakelijk voor adviezen voor zover deze betrekking hebben op esthetische aspecten van de opdracht.

7. Indien en voor zover de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, toegebracht aan het perceel, de te bewerken objecten of de zich daarin bevindende goederen, strekt de schadevergoedingsplicht zich niet verder uit dan tot de verplichting deze schade kosteloos te herstellen. De kosten hiervan bedraagt in ieder geval niet meer dan het factuurbedrag exclusief BTW.

8. Elke verdere verplichting tot vergoeding van schade, met name gevolgschade, is uitgesloten.

9. De grenzen van aansprakelijkheid gelden ook voor werknemers van Opdrachtnemer en de eventueel door hem voor de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 5. Oplevering en herstel van gebreken

1. Indien Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen drie werkdagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

2. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Derhalve blijft Opdrachtgever of Consument de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, moet Opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet kan worden gevergd, aan Opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 6. Overmacht

1. Overmacht ontslaat Opdrachtnemer van al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook ontstaan. Onder overmacht dient te worden verstaan o.a.; (burger) oorlog en oproer, ook buiten Nederland; epidemieën; brand en andere storingen in Opdrachtnemers bedrijf of in dat van derden-leveranciers; vertraagde afleveringen; stopzetting van de productie van derden-leveranciers met betrekking tot door Opdrachtnemer bestelde materialen, grondstoffen, uit te voeren werkzaamheden e.d.; transportmogelijkheden, werkstakingen, uitsluiting, stemming, diefstal uit Opdrachtnemers magazijn of werkplaats al dan niet met braak, waardoor begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enig in reparatie of stalling gegeven object, en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden, waardoor de normale gang in Opdrachtnemers bedrijf wordt belemmerd.

2. Opdrachtnemer kan zich op overmacht beroepen zowel indien het overmachtsfeit zich voor de oorspronkelijke overeengekomen afleveringsdatum als nadien voordoet.

3. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is zowel de Opdrachtnemer als ook de Opdrachtgever gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zeven maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht de in het volgende lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5. Zowel ingeval van ontbinding als in geval van opschorting ten gevolge van overmacht, is de Opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds verwerkte materialen en de reeds verrichte werkzaamheden.

6. Ingeval de Opdrachtnemer getroffen wordt door overmacht, waardoor mede begrepen is stagnatie in de bouw, te late aanvang, te trage uitvoering en te late oplevering van het werk door andere aannemers, kunnen de opdrachten door de Opdrachtnemer worden uitgesteld dan wel geannuleerd, zonder verplicht te zijn tot enige boete of schadevergoeding. Verrekening zal plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk.

Artikel 7. Zekerheidsstelling

1. De Opdrachtnemer is steeds gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en/of levering, naar het oordeel van de Opdrachtnemer voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen.

2. Deze bepaling geldt evenzeer, indien de Opdrachtgever krediet heeft bedongen. In geval de verlangende zekerheid geweigerd wordt of achterwege wordt gelaten, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

1. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 15% van de aanneemsom. Wordt behouden in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Artikel 9. Betaling, rente en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever of Consument in verzuim en worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct opeisbaar.

2. Indien Opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden.

3. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is, dan is Opdrachtgever gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke rente.

4. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en Opdrachtgever of Consument in verzuim is, is Opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichten is voldaan.

5. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zijn verricht. Het staat Opdrachtnemer vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien Opdrachtgever heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur e.d.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd na verzuim van Opdrachtgever de vordering, zonder verdere aanmaning over te dragen ter incasso. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever.

7. De buitengerechtelijke kosten zijn conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit, vermeerderd met de oplopende rente als bepaald in lid 2 alsmede eventuele herinnerings- en aanmaankosten.

8. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zijn verricht. Het staat Opdrachtnemer vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien Opdrachtgever heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur e.d.

9. Opdrachtnemer is gerechtigd na verzuim van Opdrachtgever de vordering, zonder verdere aanmaning over te dragen ter incasso. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever.

10. De buitengerechtelijke kosten zijn conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit, vermeerderd met de oplopende rente als bepaald in lid 2 alsmede eventuele herinnerings- en aanmaankosten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen ongeacht, of deze voortvloeien uit de rechtsverhouding die tot aflevering van de desbetreffende zaken heeft geleid heeft voldaan. Zolang deze voldoening niet heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen te vervreemden of te bezwaren, in fiduciaire eigendom over te dragen, te verhuren, te verpachten of onder welke benaming dan ook aan derden in bruikleen te verschaffen.

2. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, is de Opdrachtgever verplicht de afgeleverde goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend voor eigen rekening te verzekeren.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd, ingeval Opdrachtgever met betrekking tot enige financiële verplichtingen jegens hem in verzuim geraakt, de afgeleverde goederen weer tot zich te nemen ter plaatse waar hij ze aantreft, zulks zonder rechtelijke tussenkomst.

4. De Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van zijn opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat hem zijn opeisbare vorderingen worden voldaan.

Artikel 11. Klachten en geschillen

1. Opdrachtgever dient klachten schriftelijk binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden oplevering of aflevering van de goederen in te dienen bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient vervolgens binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen te reageren op de klacht van Opdrachtgever.

2. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet tot een vergelijk komen, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de Nederlandse rechter.

4. Uitsluitend de rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ontstaan in verband met tussen hen gesloten overeenkomsten zullen, voorzover behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Chat openen
Hulp nodig?
WhatsApp met Hout Repair
Hallo,
Kunnen we je helpen?